Cynorthwyydd Gweinyddol

£17k - £18k + Pensiwn + 25 diwrnod o wyliau â chyflog ac 8 gŵyl y banc

Llawn Amser - Caerdydd, Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Rydym yn chwilio  am weinyddwr effeithlon, blaenweithgar, sy’n canolbwyntio ar bobl i ymuno â’r tîm gweithrediadau sydd wedi ei leoli ym mhrif swyddfa Athletau Cymru yng Nghaerdydd.

O fewn y swydd amrywiol hon byddwch yn rhan o’r gwaith o brosesu trafodiadau ariannol o ddydd i ddydd a chynnal cofnodion cyflogaeth gyda systemau ar-lein.

Cynorthwyo’r rheolwr Cyllid a’r rheolwr AD. Mae hwn yn gyfle ardderchog i ddatblygu sgiliau ac ehangu eich gwybodaeth gyda hyfforddiant lawn, cymorth a chyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa.

Pwrpas cyffredinol y swydd

Rhoi cymorth gweinyddol i arweinwyr yr adran gyllid a’r adran AD a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer galwadau ffôn ac e-byst sy’n cyrraedd i Athletau Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n llawn amser yn yr adran weithrediadau yn y brif swyddfa ac yn atebol i’r Rheolwr Cyllid a Rheolwr y Swyddfa.

Cyfrifoldebau Allweddol

CYLLID

 • Paratoi, cysoni a gosod anfonebau prynu, gwerthu a nodau credyd ar y feddalwedd gyllid
 • Cynnal a gweinyddu’r cyfriflyfr gwerthu a phrynu gan gynnwys helpu i ddatrys ymholiadau
 • Cynorthwyo i reoli credyd gan gynnwys cysylltu â chwsmeriaid ac anfon copïau o anfonebau ymlaen
 • Paratoi arian parod a’r gronfa arian mân, cofnodi derbynebau, mynd â sieciau ac arian i’r banc a chynorthwyo i gysoni’r cyfrif banc a’r cyfrif arian parod
 • Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid gyda’r goruchwylion misol a’r adroddiadau o’r feddalwedd gyllid
 • Cynnal cyfrif cerdyn credyd corfforaethol y sefydliad, gan gysoni cyfriflenni yn erbyn y gwaith papur cefnogol a ddarperir gan gydweithwyr
 • Cynorthwyo i gadw systemau ffeilio electronig a phapur cywir ar gyfer yr holl gofnodion cyfrifyddu

ADNODDAU DYNOL / SWYDDFA

 • Cynorthwyo cydweithwyr i drefnu cadw ystafelloedd cyfarfod a cherbydau
 • Rheoli’r galwadau ffôn er mwyn helpu i ateb ymholiadau, ailgyfeirio galwadau neu gofnodi negeseuon yn ôl yr angen
 • Rheoli blwch e-byst y swyddfa ganolog er mwyn ymateb gyda chyfarwyddiadau at wybodaeth neu anfon ymlaen yn ôl yr angen
 • Cynnal cyfeiriaduron staff mewnol a helpu i gyflwyno technolegau newydd gam wrth gam (e.e. Apiau ffonau symudol)
 • Dadansoddi a phostio i’r cyfrifon cyllidol, biliau ffonau symudol, copïwr a thanysgrifiadau meddalwedd
 • Cynorthwyo i weithredu ac adrodd yn ôl ar weithdrefnau AD ar ein system PeopleHR ar-lein
 • Cynnal y gronfa ddata o Aelodau’r Cwmni a chynorthwyo i baratoi a dosbarthu gwaith papur y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Sicrhau bod yr holl drafodiadau, gweithdrefnau a chofnodion yn cydymffurfio â phob polisi a gweithdrefn berthnasol

Ymgymryd â thasgau eraill yn ôl yr angen er mwyn cynorthwyo gyda’r gweithrediadau busnes.

Mae’r swydd ddisgrifiad hwn yn disgrifio pennaf bwrpas a phrif elfennau’r swydd. Mae’n ganllaw i natur a phrif ddyletswyddau’r swydd fel ag y maent ar hyn o bryd, ond ni fwriedir iddo fod yn rhestr gwbl gynhwysfawr ac arhosol.

Proffil Personol

Byddwch yn unigolyn sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog, sy’n gweithio’n dda mewn tîm ac yn barod i helpu i wneud yr hyn sydd ei angen er mwyn rhoi gwasanaeth ardderchog i’n haelodau. Byddwch hefyd:

 • Yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth rhagorol i bawb, cydweithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd
 • Yn gallu rhoi sylw arbennig i fanylder ac yn hyderus i fynd ar ôl unrhyw fylchau neu anghysondebau
 • Yn gallu ysgogi eich hun a bydd gennych chi agwedd eiddgar yn y swyddfa
 • Yn frwdfrydig, yn cyfrannu at weithle bywiog a difyr a bod yn barod i ddysgu wrth weithio
 • Yn ddibynadwy ac yn amddiffyn gwybodaeth gyfrinachol

HANFODOL

 • Bod â sgiliau TG da a bod yn gyfforddus yn gweithio gyda thaenlenni er mwyn trefnu, hidlo ac argraffu data
 • Gallu gweithio’n gyson drwy amseroedd prysur a blaenoriaethu’r tasgau pwysig a’r tasgau brys
 • Profiad gwaith blaenorol, fel gwirfoddolwr o bosib neu gyflogaeth rhan amser neu lawn amser flaenorol

DYMUNOL

 • Profiad blaenorol o ddefnyddio pecynnau meddalwedd cyllid megis QuickBooks neu system gywerth.
 • Byddai gallu siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn gymorth i ni gyflawni ein hymrwymiad i ddwyieithrwydd

Eisiau ymuno â’n tîm?

Mae’r sefydliad hwn yn ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac yn disgwyl i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn. Rydym yn ymrwymo i sicrhau cynhwysiant ac yn croesawu unrhyw ddeddfwriaeth gydraddoldeb. Pan fo modd byddwn yn gwneud addasiadau rhesymol er mwyn sicrhau hygyrchedd i unrhyw un sydd ei angen.

Er mwyn cael eu hystyried mae’n rhaid i bob ymgeisydd fod â hawl i weithio yn y DU. Os nad ydych yn un o wladolion y DU/UE, rhaid bod gennych chi fisa waith briodol er mwyn ymgymryd â’r swydd.

Ymgeisiwch yma …

Cliciwch yma i lenwi ein harolwg monitro cydraddoldeb anhysbys ar-lein yna cliciwch 'Apply for this Job' uchod. 

Byddwn yn penodi unigolyn i’r swydd hon gan ddefnyddio system onest sy’n seiliedig ar yr arferion gorau presennol. Bydd yn cynnwys asesiad cysylltiedig â’r proffil personol.

Dolenni uchod ddim yn gweithio neu’n darllen hwn ar gopi wedi ei argraffu?=

AROLWG:  https://www.surveymonkey.co.uk/r/WA-EQ GWNEUD CAIS: https://welshathletics.peoplehr.net/jobboard

If you need any assistance in completing your application please contact:

Andrew Thomas : andrew.thomas@welshathletics.org  (029 20 649 844) 

Cardiff International Sports Stadium, Leckwith Road, Cardiff, CF11 8AZ